πŸ˜ƒ successfully created a with proper graphics acceleration!

@distrotube@mastodon.technology Oh so you have Google Play Services installed. If you didn't know already. They record through your phone's microphone all the time. I kindly suggest you to remove Google Play Services πŸ˜„

@distrotube@mastodon.technology Oh, I wish I too has never used Windows since decades. One other quick question, do you use YouTube Studio on your phone? If yes, then do you have Google Play Services installed?

@distrotube@mastodon.technology Yes, Linux is simply awesome 😍. But the lack of "professional media production" apps is preventing me from completely ditching Windows. So, right now I have to record the video on Linux and edit it on Windows. What would be your solution when you need these professional media production apps?

@distrotube@mastodon.technology What is your opinion on a ? πŸ€”

I have been unable to create a proper bootable USB of since the past 2 days πŸ˜πŸ˜‘

@distrotube@mastodon.technology Saw your video and registered on LBRY πŸ˜€

@switchedtolinux I see you talked to a few cool people on the recent video "Google Alternatives: ChromeOS". Can I join? As you make such awesome videos πŸ˜€

@distrotube@mastodon.technology This was the first planned video: youtu.be/E4yRcmQqvWM
I am eager to get you opinion on this video πŸ˜€

this from a year and finally πŸŽ‰ made it. Check out πŸ‘‰ youtu.be/E4yRcmQqvWM
How To Compile The Linux Kernel On Ubuntu & Debian

Ever had the problem where your hard drives won't automatically mount on Linux? youtu.be/2lSyX4D3v_s

Still if you have any Debian 9 Stretch: youtu.be/8isaEjUiq6A

@distrotube@mastodon.technology I would be glad to have your opinion on this video πŸ˜ƒ

Took a week to record an 8 minutes video: 8 Amazing Open-source Android Apps
youtu.be/3GW9mSjA_Xc

Phew! Migrating my server from CentOS 7 to @debian was a lot of work. Both privateserver & publicserver are now in production! :owi:

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><symbol id="mastodon-svg-logo" viewBox="0 0 216.4144 232.00976"><path d="M107.86523 0C78.203984.2425 49.672422 3.4535937 33.044922 11.089844c0 0-32.97656262 14.752031-32.97656262 65.082031 0 11.525-.224375 25.306175.140625 39.919925 1.19750002 49.22 9.02375002 97.72843 54.53124962 109.77343 20.9825 5.55375 38.99711 6.71547 53.505856 5.91797 26.31125-1.45875 41.08203-9.38867 41.08203-9.38867l-.86914-19.08984s-18.80171 5.92758-39.91796 5.20508c-20.921254-.7175-43.006879-2.25516-46.390629-27.94141-.3125-2.25625-.46875-4.66938-.46875-7.20313 0 0 20.536953 5.0204 46.564449 6.21289 15.915.73001 30.8393-.93343 45.99805-2.74218 29.07-3.47125 54.38125-21.3818 57.5625-37.74805 5.0125-25.78125 4.59961-62.916015 4.59961-62.916015 0-50.33-32.97461-65.082031-32.97461-65.082031C166.80539 3.4535938 138.255.2425 108.59375 0h-.72852zM74.296875 39.326172c12.355 0 21.710234 4.749297 27.896485 14.248047l6.01367 10.080078 6.01563-10.080078c6.185-9.49875 15.54023-14.248047 27.89648-14.248047 10.6775 0 19.28156 3.753672 25.85156 11.076172 6.36875 7.3225 9.53907 17.218828 9.53907 29.673828v60.941408h-24.14454V81.869141c0-12.46875-5.24453-18.798829-15.73828-18.798829-11.6025 0-17.41797 7.508516-17.41797 22.353516v32.375002H96.207031V85.423828c0-14.845-5.815468-22.353515-17.417969-22.353516-10.49375 0-15.740234 6.330079-15.740234 18.798829v59.148439H38.904297V80.076172c0-12.455 3.171016-22.351328 9.541015-29.673828 6.568751-7.3225 15.172813-11.076172 25.851563-11.076172z" /></symbol></svg> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><symbol id="mastodon-svg-logo-full" viewBox="0 0 713.35878 175.8678"><path d="M160.55476 105.43125c-2.4125 12.40625-21.5975 25.9825-43.63375 28.61375-11.49125 1.3725-22.80375 2.63125-34.8675 2.07875-19.73-.90375-35.2975-4.71-35.2975-4.71 0 1.92125.11875 3.75.355 5.46 2.565 19.47 19.3075 20.6375 35.16625 21.18125 16.00625.5475 30.2575-3.9475 30.2575-3.9475l.65875 14.4725s-11.19625 6.01125-31.14 7.11625c-10.99875.605-24.65375-.27625-40.56-4.485C6.99851 162.08 1.06601 125.31.15851 88-.11899 76.9225.05226 66.47625.05226 57.74125c0-38.1525 24.99625-49.335 24.99625-49.335C37.65226 2.6175 59.27976.18375 81.76351 0h.5525c22.48375.18375 44.125 2.6175 56.72875 8.40625 0 0 24.99625 11.1825 24.99625 49.335 0 0 .3125 28.1475-3.48625 47.69" fill="#3088d4"/><path d="M34.65751 48.494c0-5.55375 4.5025-10.055 10.055-10.055 5.55375 0 10.055 4.50125 10.055 10.055 0 5.5525-4.50125 10.055-10.055 10.055-5.5525 0-10.055-4.5025-10.055-10.055M178.86476 60.69975v46.195h-18.30125v-44.8375c0-9.4525-3.9775-14.24875-11.9325-14.24875-8.79375 0-13.2025 5.69125-13.2025 16.94375V89.2935h-18.19375V64.75225c0-11.2525-4.40875-16.94375-13.2025-16.94375-7.955 0-11.9325 4.79625-11.9325 14.24875v44.8375H73.79851v-46.195c0-9.44125 2.40375-16.94375 7.2325-22.495 4.98-5.55 11.50125-8.395 19.595-8.395 9.36625 0 16.45875 3.59875 21.14625 10.79875l4.56 7.6425 4.55875-7.6425c4.68875-7.2 11.78-10.79875 21.1475-10.79875 8.09375 0 14.61375 2.845 19.59375 8.395 4.82875 5.55125 7.2325 13.05375 7.2325 22.495M241.91276 83.663625c3.77625-3.99 5.595-9.015 5.595-15.075 0-6.06-1.81875-11.085-5.595-14.9275-3.63625-3.99125-8.25375-5.91125-13.84875-5.91125-5.59625 0-10.2125 1.92-13.84875 5.91125-3.6375 3.8425-5.45625 8.8675-5.45625 14.9275 0 6.06 1.81875 11.085 5.45625 15.075 3.63625 3.8425 8.2525 5.76375 13.84875 5.76375 5.595 0 10.2125-1.92125 13.84875-5.76375m5.595-52.025h18.04625v73.9h-18.04625v-8.72125c-5.455 7.2425-13.01 10.79-22.80125 10.79-9.3725 0-17.34625-3.695-24.06125-11.23375-6.57375-7.5375-9.93125-16.84875-9.93125-27.785 0-10.78875 3.3575-20.10125 9.93125-27.63875 6.715-7.5375 14.68875-11.38 24.06125-11.38 9.79125 0 17.34625 3.5475 22.80125 10.78875v-8.72zM326.26951 67.258625c5.315 3.99 7.97375 9.60625 7.83375 16.7 0 7.53875-2.65875 13.45-8.11375 17.58875-5.45625 3.99125-12.03 6.06-20.00375 6.06-14.40875 0-24.20125-5.9125-29.3775-17.58875l15.66875-9.31c2.0975 6.35375 6.71375 9.60625 13.70875 9.60625 6.43375 0 9.6525-2.07 9.6525-6.35625 0-3.10375-4.1975-5.91125-12.73-8.1275-3.21875-.8875-5.87625-1.77375-7.97375-2.51375-2.9375-1.18125-5.455-2.5125-7.55375-4.1375-5.17625-3.99-7.83375-9.3125-7.83375-16.11 0-7.2425 2.5175-13.00625 7.55375-17.145 5.17625-4.28625 11.47-6.355 19.025-6.355 12.03 0 20.84375 5.1725 26.5775 15.66625l-15.38625 8.8675c-2.23875-5.02375-6.015-7.53625-11.19125-7.53625-5.45625 0-8.11375 2.06875-8.11375 6.05875 0 3.10375 4.19625 5.91125 12.73 8.12875 6.575 1.4775 11.75 3.695 15.5275 6.50375M383.626635 49.966125h-15.8075v30.7425c0 3.695 1.4 5.91125 4.0575 6.945 1.95875.74 5.875.8875 11.75.59125v17.29375c-12.16875 1.4775-20.9825.295-26.15875-3.69625-5.175-3.8425-7.69375-10.93625-7.69375-21.13375v-30.7425h-12.17v-18.3275h12.17v-14.9275l18.045-5.76375v20.69125h15.8075v18.3275zM441.124885 83.2205c3.6375-3.84375 5.455-8.72125 5.455-14.6325 0-5.91125-1.8175-10.78875-5.455-14.63125-3.6375-3.84375-8.11375-5.76375-13.57-5.76375-5.455 0-9.93125 1.92-13.56875 5.76375-3.4975 3.99-5.31625 8.8675-5.31625 14.63125 0 5.765 1.81875 10.6425 5.31625 14.6325 3.6375 3.8425 8.11375 5.76375 13.56875 5.76375 5.45625 0 9.9325-1.92125 13.57-5.76375m-39.86875 13.15375c-7.13375-7.5375-10.63125-16.70125-10.63125-27.78625 0-10.9375 3.4975-20.1 10.63125-27.6375 7.13375-7.5375 15.9475-11.38 26.29875-11.38 10.3525 0 19.165 3.8425 26.3 11.38 7.135 7.5375 10.77125 16.84875 10.77125 27.6375 0 10.9375-3.63625 20.24875-10.77125 27.78625-7.135 7.53875-15.8075 11.2325-26.3 11.2325-10.49125 0-19.165-3.69375-26.29875-11.2325M524.92126 83.663625c3.6375-3.99 5.455-9.015 5.455-15.075 0-6.06-1.8175-11.085-5.455-14.9275-3.63625-3.99125-8.25375-5.91125-13.84875-5.91125-5.59625 0-10.2125 1.92-13.98875 5.91125-3.63625 3.8425-5.45625 8.8675-5.45625 14.9275 0 6.06 1.82 11.085 5.45625 15.075 3.77625 3.8425 8.5325 5.76375 13.98875 5.76375 5.595 0 10.2125-1.92125 13.84875-5.76375m5.455-81.585h18.04625v103.46h-18.04625v-8.72125c-5.315 7.2425-12.87 10.79-22.66125 10.79-9.3725 0-17.485-3.695-24.2-11.23375-6.575-7.5375-9.9325-16.84875-9.9325-27.785 0-10.78875 3.3575-20.10125 9.9325-27.63875 6.715-7.5375 14.8275-11.38 24.2-11.38 9.79125 0 17.34625 3.5475 22.66125 10.78875v-38.28zM611.79626 83.2205c3.63625-3.84375 5.455-8.72125 5.455-14.6325 0-5.91125-1.81875-10.78875-5.455-14.63125-3.6375-3.84375-8.11375-5.76375-13.57-5.76375-5.455 0-9.9325 1.92-13.56875 5.76375-3.49875 3.99-5.31625 8.8675-5.31625 14.63125 0 5.765 1.8175 10.6425 5.31625 14.6325 3.63625 3.8425 8.11375 5.76375 13.56875 5.76375 5.45625 0 9.9325-1.92125 13.57-5.76375m-39.86875 13.15375c-7.135-7.5375-10.63125-16.70125-10.63125-27.78625 0-10.9375 3.49625-20.1 10.63125-27.6375 7.135-7.5375 15.9475-11.38 26.29875-11.38 10.3525 0 19.165 3.8425 26.3 11.38 7.135 7.5375 10.77125 16.84875 10.77125 27.6375 0 10.9375-3.63625 20.24875-10.77125 27.78625-7.135 7.53875-15.8075 11.2325-26.3 11.2325-10.49125 0-19.16375-3.69375-26.29875-11.2325M713.35876 60.163875v45.37375h-18.04625v-43.00875c0-4.8775-1.25875-8.5725-3.77625-11.38-2.37875-2.5125-5.73625-3.84375-10.0725-3.84375-10.2125 0-15.3875 6.06-15.3875 18.3275v39.905h-18.04625v-73.89875h18.04625v8.27625c4.33625-6.94625 11.19-10.345 20.84375-10.345 7.69375 0 13.98875 2.66 18.885 8.12875 5.035 5.46875 7.55375 12.85875 7.55375 22.465"/></symbol></svg>