തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടടാ 😡

വോളക്കാനിക് വാട്ടർ എന്നൊരു സാധനം വാങ്ങി കുടിച്ചു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചപ്പോളാണ് കള്ള ബഡുവുകൾ തോട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കുപ്പിയിൽ ആക്കി ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസിലായത്

Found in offical doc in Python. Good bye world ennoke etho depression adichu irrikkunna dev ezhuthiya pole.. 🥺

Oh.. ഇതാണല്ലേ ഇന്നലെ fb down ayyath

അയ്യോ എന്റെ ടൂട്ടും പോയേ 😭

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!