Follow

XKLDNAMHAI HR là một phòng tuyển dụng lao động Nhật Bản lớn thuộc Công ty nhân lực IPM Việt Nam tại địa chỉ Tòa nhà Richy, 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

xkldnamhai, xuatkhaulaodong, nhatban, xkldnhatban, xkldnamhaihr
xkldnamhai.com/dieu-khoan-va-c

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!