עוד אין אפליקציה נורמלית ל-iOS, אז אני מחצרץ ממקבוק כמו איש מערות.

Follow

@CatchyNick אמארוק עוד לא סבירה לשימוש? נראה שאנשים די מרוצים ממנה.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!