Yovko Lambrev🎗 is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Yovko Lambrev🎗 @yovko@mastodon.social
Follow

Капитал: Проблемът е точно в нашия телевизор

Задушаването на медиите е една от последните стъпки към авторитаризма...

capital.bg/politika_i_ikonomik

· Web · 0 · 0