Yovko Lambrev🎗 is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Yovko Lambrev🎗 @yovko@mastodon.social
Follow

Алтруизмът и емпатията са това, което ни държи заедно като общество. Нито произхода, нито историите за велико минало или светло бъдеще. Загрижеността за останалите от групата е това, което създава усещането за човечност.

yovko.net/silence/

· Web · 1 · 1