Follow

Ако искате надеждна информация, плащайте за нея. Ако получавате новините "безплатно", най-вероятно някой продава вас. Ако някой проблем е важен за вас, направете си труда да прочетете за него и в релевантна научна литература. А учените от своя страна трябва да са много по-ангажирани с текущите обществени дебати. Те не трябва да се притесняват да надигат глас по теми в тяхната област. Мълчанието не е неутралност - то крепи статуквото.

is.gd/kkGpCo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!