Yovko Lambrev🎗 is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Yovko Lambrev🎗 @yovko@mastodon.social
Follow

Случката с Facebook е чудесен повод да се стреснем. Свикнали сме да се тревожим, че правителствата могат да злоупотребяват с информацията, която разполагат за нас. Но все по-актуален ще става въпросът дали големите мултинационални корпорации, събиращи и обработващи данни в огромни мащаби, не са по-голяма заплаха от което и да е правителство. toest.bg/facebook-privacy/

· Web · 1 · 0