ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام زما و نی‌نشان خواهد بود

زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

دانشجوهای مملکت رو ببین تروخدا
شوهر هم میخوان

دانشگاه نیست که طویلس

تو ولش کن به خودت فشار نیار. بگرد دنبال شوهر

هفته ی دیگه پنجشنبه دوتا امتحان دارم تو یه ساعت. باید تا اون موقع یه کلون بزنم از رو خودم

همون موقع که این دختره فکر کرد دارم در مورد ماده بی هوشی حرف میزنم

گفتم برید اتر بخرید نرفتید گرون شد

مری به مامانت بگو برات شوهر پیدا کنه

ولی برید به ربل بگید اگه میخواست بره میومد لااقل یه خداحافظی میکرد

شوهر از تو روابط اجتماعی در نمیاد از تو لپ لپ درمیاد

چی عوض شده؟ تو از اول شوهر میخواستی

حرف می‌زدیم دیگه گل لگد نمی‌کردیم که

دختره الان خیلی شیک و مجلسی اومد نشست سر کلاس :||
استاد ببینه دهنش رو سرویس میکنه

دختره چهل و پنج دقیقه دیر اومد سر کلاس استاد یه نگاهی بهش کرد اینم درو باز کرد رفت بیرون درو کوبید بهم. استاده میگه مثل اینکه یه چیزی هم بدهکار شدیم

کلاس هفت صبح از عذاب های الهی است. اگه سه تا کلاس هفت صبح دارید قطعا تمام گناهان گذشته و حال و آینده شما آمرزیده خواهد شد

این که استاد اسمت رو بلد باشه یه تیغه بسیار باریکه

مری بیا بگو ببینم چه خبر

حواس نمی‌خوای آواتار عوض کنی؟
همون نصفه ها رو بذاری مثلا

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!