Pinned post

ഈ ഉപയോക്താവ് - Perpetual motion machine, Turing machine, Space Elevator, Gravity Train - മുതലായ പൊതുജനോപകാരപ്രദവും, സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യവുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മിതിയിൽ വ്യാപൃതനായതിനാൽ ഇവിടെ സജീവമല്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

Pinned post

മസ്തകനിലേക്ക്/ആനസൈറ്റിലേക്ക് പുതുതായി വന്നവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ആമുഖം: (Thread)

Fediverse അല്ലെങ്കിൽ 'ഫെഡറേറ്റഡ് വെബ്' എന്ന നാളത്തെ വെബിന്റെ ഭാഗമാണു മാസ്റ്റഡണും. ActivityPub പോലുള്ള കുറച്ചധികം ഓപൺപ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടമാണു ഫെഡിവേഴ്സ്. ഇതിലെ ഒരു ഓപൺസോഴ്സ് മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സൈറ്റാണു (ട്വിറ്ററിനു സമാനമായി) Mastodon. (ഞങ്ങൾ 'ആനസൈറ്റ്' അല്ലെങ്കിൽ 'മസ്തകൻ' എന്ന ചെല്ലപ്പേരിൽ വിളിക്കും)

Pinned post

Mural - Outline, Unfinished.

എട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം വരയ്ക്കാൻ പെൻസിലെടുത്തു.

epirhandbook.com/ - Is a creative commons licensed resource to learn R especially with epidemiology in mind. (I haven't gone through it fully yet but the contents look amazing). Feel free to reach out to me if you're going through this and get stuck somewhere.

അബ്രഹാം അക്കോഡിൽ ഒപ്പിട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെന്താണാവോ?

അതു പറഞ്ഞപ്പോഴാണു്,
ബൈഡൻ ട്രിക്ക്ല് ഡൗൺ എക്കണോമിക്സിനേയും, അതുവഴി ക്രോണി കാപ്പിറ്റലിസത്തേയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനേപ്പറ്റി ഇവിടെ ചർച്ചയൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ.
അതോ എനിക്ക് മിസ്സായതാണോ?

‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന സംജ്ഞ കൊണ്ടു് എന്തു് മനുഷ്യാവസ്ഥയാണു് അൎത്ഥമാക്കുന്നതു്?

സി.ജെ. തോമസ് ലളിതമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ ആശയം വിപുലീകരിച്ചു് പല ദാൎശനികരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും “സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു വച്ചാൽ എന്തും ചെയ്യാം എന്നാണോ?” എന്ന ചോദ്യമാണു് സാൎവ്വജനീനം.

forum.sayahna.org/discussion/2

കുറിപ്പ്: സായാഹ്ന, റ്റെലഗ്രാം/വാട്സാപ്പ്/ഇതര വേദികളെല്ലാം വിട്ട് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത ചൎച്ചാവേദിയിലാണ് ഇനി അറിയിപ്പും ചൎച്ചകളും എല്ലാം.

ഒറ്റക്കല്ല.... ഒപ്പമുണ്ട്

Ramanujan's interest in mathematics was unlocked by a book.A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics (1880, revised in 1886), by George Shoobridge Carr.He encountered the book when he was 15 years old and came under false notion t...
britannica.com/story/interesti

Original tweet : twitter.com/tilbots/status/139

Worldview With Suhasini Haidar | Success and Failure of Indian diplomacy during COVID

youtu.be/jkXepQNyiZU

dawn.com/news/1622839/pakistan

ഏറ്റവും അടിയിലായി...

Natural uranium is not useful for making dirty bombs. For that cobalt 60 etc. are far more lethal. Seven kilograms of natural uranium contains about 0.049kg of U235, which is the bomb material, provided someone could subject it to an enrichment process, a challenge in itself, according to nuclear experts.

Show thread

SPOJ, ഹാക്കർ റാങ്ക് എന്നിവയിൽ കളിക്കുന്ന ടീംസ് ഈ ടൂട്ട് അവഗണിച്ചേക്കുക.

Show thread

ഗൂഗിളിനു പുൽച്ചാടി എന്ന പേരിൽ ഒരു കോഡിങ് ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പുണ്ടു്.

play.google.com/store/apps/det

2 men arrested, over 7kg of uranium seized in India.
Bhabha Atomic Research Centre in Mumbai confirmed the seized material is highly radioactive.

dawn.com/news/1622541/2-men-ar

ഇതൊക്കെ പണ്ടേ...

youtube.com/watch?v=1XAnwJ7IEp

BLDCയെപ്പറ്റി 

കേരള ഖാദി കോർപറേഷൻ* HY-FA എന്ന പേരിൽ BLDC ഫാൻ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇന്നൊരു പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ വാങ്ങി. (കടയിൽ നിന്നും)
സാധാരണ BLDC യേക്കാളും നല്ല വിലക്കുറവുണ്ടു്. രണ്ടു വർഷ വാറന്റിയും ഉണ്ടു്.
ഗുണമേന്മയേപ്പറ്റി പറയാറായിട്ടില്ല.

hy-fa.com/about.html

*സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണോ എന്നുറപ്പില്ല.
തൃശ്ശൂർ അവണൂരാണു ഹെഡോഫീസ്.

@akhilan @subinpt @Noush @dhanya

Translate Science is a new initiative to promote translation of scientific articles, books, papers etc. You can follow at:

➡️ @TranslateScience

The project's website is at translatescience.org

The project's account is on Fediscience, a Mastodon instance for scientists: fediscience.org

#TranslateScience #Science #Translation #Academic #Writing #Books #NGOs #Scientific #Sciences #Translators #Translations #Scientists #OpenScience #Academics #Academia

@sajith
അഖിലന്റെ B'day ആയിട്ടു ഇവിടെ പായസം വിതരണം ഒന്നും ഇല്ലേ മുതലാളീ.... ;)

Happy B'day dear... 😍😍😍

@akhilan

എന്തായാലും സ്വൽപം വിദ്യാഭ്യാസചരിത്രം പറയാം. 

2009ൽ മാത്രമാണു വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം പാസാക്കപ്പെട്ടതും വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായതും.

Show thread
Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!