Pinned toot

ഈ ഉപയോക്താവ് - Perpetual motion machine, Turing machine, Space Elevator, Gravity Train - മുതലായ പൊതുജനോപകാരപ്രദവും, സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യവുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മിതിയിൽ വ്യാപൃതനായതിനാൽ ഇവിടെ സജീവമല്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

Pinned toot

മസ്തകനിലേക്ക്/ആനസൈറ്റിലേക്ക് പുതുതായി വന്നവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ആമുഖം: (Thread)

Fediverse അല്ലെങ്കിൽ 'ഫെഡറേറ്റഡ് വെബ്' എന്ന നാളത്തെ വെബിന്റെ ഭാഗമാണു മാസ്റ്റഡണും. ActivityPub പോലുള്ള കുറച്ചധികം ഓപൺപ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടമാണു ഫെഡിവേഴ്സ്. ഇതിലെ ഒരു ഓപൺസോഴ്സ് മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സൈറ്റാണു (ട്വിറ്ററിനു സമാനമായി) Mastodon. (ഞങ്ങൾ 'ആനസൈറ്റ്' അല്ലെങ്കിൽ 'മസ്തകൻ' എന്ന ചെല്ലപ്പേരിൽ വിളിക്കും)

Pinned toot

Mural - Outline, Unfinished.

എട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം വരയ്ക്കാൻ പെൻസിലെടുത്തു.

“"India is a fast emerging source and market for artisanal pens. The world is also getting to know about us," says MP Kandan, second-generation owner of the 50-year-old Ranga Pens, based in Tiruvallur in Tamil Nadu. ” buff.ly/3hBYZM4

Introverts prefer to use a different neurotransmitter called acetylcholine (rather than dopamine as used by extroverts). Like dopamine, acetylcholine is also linked to pleasure; but it powers our abilities inwards, i.e to think deeply, reflect, and focu...
quietrev.com/why-introverts-an

Original tweet : twitter.com/tilbots/status/136

കല്ലറ - പാങ്ങോട് സ്വാതന്ത്രസമരത്തിന്റെ സ്മാരകം.

"അശാന്തിയുടെ വാക്കുകൾ" - ഓ വി വിജയനുമായി നരേന്ദ്രപ്രസാദ് നടത്തിയ അഭിമുഖം (1985)

youtube.com/watch?v=lQDLdP92l-

:buji:

Thanks to an awesome community K-9 Mail currently ships with support for 47 languages. The next beta release will add a Malayalam translation and increase this number to 48.

If you want to join this effort, head over to transifex.com/k-9/k9mail

ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ ലോകമാതൃഭാഷാദിനത്തിൽ തുടക്കമാവുകയാണ്. blog.smc.org.in/digital-litera
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ volunteer.smc.org.in/digital-l സന്ദർശിക്കുക.

മോഡിക്കും മുണ്ടുടുത്ത മോഡിക്കും അഭിമാനിക്കാനുണ്ടു്.

asianetnews.com/news-money/ker

കുറച്ചുനാൾ വൈയുടെ പേരു അതാരുന്നന്നല്ലാണ്ട് എനിക്കൊന്നും....

mathrubhumi.com/news/world/swa

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ പെട്രോളടിക്കാൻ പോയപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചതു മെഷീനിലെ പെട്രോൾ വില സൂചിപ്പിക്കുന്ന 7 സെഗ്മന്റ് ഡിസ്പ്ലൈക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റുണ്ടെന്നാണു്. പെട്രോൾ വില 99.99ൽ കവിഞ്ഞാലും പെട്രോൾ കൊടുക്കണമല്ലോ..

ചിലകാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകാരണം - നെരുദ 

നിങ്ങൾ ചോദിക്കും:
എന്തുകൊണ്ടാണു അയാളുടെ കവിതകളിൽ പൂക്കളേയും കിനാക്കളേയും, അയാളുടെ നാട്ടിൽ, ചിലിയിൽ, മാനം മുട്ടെനിൽക്കുന്ന പർവ്വതശൃംഗങ്ങളെയും കുറിച്ചു കാണാത്തതെന്ന്.

വരൂ, ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം കാണൂ.
വരൂ കാണൂ, ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം.
വരൂ രക്തം കാണൂ, ഈ തെരുവുകളിലൂറിയ മനുഷ്യരക്തം.

ഒരു കൗതുകത്തിനു ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഡിജിറ്റർ റീട്ടെയിൽ പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണു് (കാർഡ് അല്ലാതെ, ഇന്ത്യയിലെ UPI പോലെ)

@sajith @kocheechi

ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനു വാസ്തവത്തിൽ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയല്ലേ‌ ദേശാഭിമാനി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതു്.

deshabhimani.com/election2021/

ഇനി NRC/NPR ആണു ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മെഷീനറികൾ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ആകും. (പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിലെ ഒരു നിയമത്തിനെ മറ്റൊരു നിയമം വച്ച് അസാധുവാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിനു അധികാരമില്ല) പക്ഷേ ഈ വടംവലി അധികനാൾ നീണ്ടാൽ ഗവർണറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമപരിപാലനം തകർന്നെന്ന പേരിൽ രാഷ്ട്രപതിഭരണം ഏർപ്പെടുത്താനുമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോങ്‌ടേമിൽ ആർക്കാണു ഗുണമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിവരും.

Show thread
Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!