Pinned toot

ഈ ഉപയോക്താവ് - Perpetual motion machine, Turing machine, Space Elevator, Gravity Train - മുതലായ പൊതുജനോപകാരപ്രദവും, സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യവുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മിതിയിൽ വ്യാപൃതനായതിനാൽ ഇവിടെ സജീവമല്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

Pinned toot

മസ്തകനിലേക്ക്/ആനസൈറ്റിലേക്ക് പുതുതായി വന്നവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ആമുഖം: (Thread)

Fediverse അല്ലെങ്കിൽ 'ഫെഡറേറ്റഡ് വെബ്' എന്ന നാളത്തെ വെബിന്റെ ഭാഗമാണു മാസ്റ്റഡണും. ActivityPub പോലുള്ള കുറച്ചധികം ഓപൺപ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടമാണു ഫെഡിവേഴ്സ്. ഇതിലെ ഒരു ഓപൺസോഴ്സ് മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സൈറ്റാണു (ട്വിറ്ററിനു സമാനമായി) Mastodon. (ഞങ്ങൾ 'ആനസൈറ്റ്' അല്ലെങ്കിൽ 'മസ്തകൻ' എന്ന ചെല്ലപ്പേരിൽ വിളിക്കും)

Pinned toot

Mural - Outline, Unfinished.

എട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം വരയ്ക്കാൻ പെൻസിലെടുത്തു.

കിഴക്കമ്പലം ട്വന്റി-ട്വന്റി മോഡലിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നോ?
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളും ഒന്നിലധികം കോർപ്പറേറ്റുകളാൽ നയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതു ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു എന്നതിലധികം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കണ്ടിരുന്നോ?

manoramaonline.com/sampadyam/b

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പഠിക്കുന്നു, അവർ പരീക്ഷയെഴുതുന്നു.

thehindu.com/news/cities/banga

Beautiful: A Little Boat Floats Among Jumping Fish in a Wonderful Hand-Cranked Wooden Kinetic Wave Sculpture

Get started with Fossil, an alternative to

opensource.com/article/20/11/f

Fossil is an all-in-one version control system, bug tracker, wiki, forum, and documentation solution.

This website is a great source of really cool #Linux, command line and Nerd stuff. 💪🙌

Thanks @hund 🖖 :linux: 🤓

hunden.linuxkompis.se/archive/

Le Sheldon Cooper to Amy Farrah Fowler & Bernadette Rostenkowski.

ഇതിലെ മാധബിയുടെ ഊഞ്ഞാലാട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ സുന്ദരമായ ഊഞ്ഞാലാട്ടം ഭാർഗവീനിലയത്തിൽ 'പൊട്ടിത്തർന്ന കിനാക്കൾ' എന്ന പാട്ടിലെ വിജയനിർമ്മലയുടേതാണു്.

Show thread

സൗമിത്ര‌ ചാറ്റർജി മരിച്ചോണ്ടു ചാരുലത ഒന്നുകൂടി കാണാനെടുത്തതാണു്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചതപ്പടി മാധബി മുഖർജിയേയാണു്.
എന്തു ഭംഗിയാണവർ!!

അതു പറഞ്ഞപ്പോഴാണു്.
Duolingo-യിൽ Klingon ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്‌.
പോയി തലവച്ചേക്കാം.

Paraskevidekatriaphobia -
പതിമൂന്നാം തീയതിയും വെള്ളിയും ഒത്തുവരുന്ന ഇന്നത്തെപ്പോലുള്ള ദിവസങ്ങളോടുള്ള ഭയം.

പാട്ടിനെപറ്റി, മഴ എസ്. മുഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നു.

youtu.be/U88phAy6Jsg

40,000 കൊല്ലം മുന്നേ ആസ്ത്രേലിയയിൽ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ നായയും അണ്ണനും അണ്ണിയും.

sbs.com.au/language/malayalam/

ന്യൂട്ടനും ലൈബ്നിറ്റ്സും കണ്ടെത്തുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുമ്പ് കാല്‍കുലസ്, അനന്തശ്രേണികൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ മലയാളി ഗണിത/ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അറിയാമോ? അവ തെളിവുസഹിതം മലയാളഭാഷയില്‍ത്തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും?

ആ ഗ്രന്ഥം, “യുക്തിഭാഷ” മനോഹരമായി വിന്യസിച്ച് സായാഹ്ന സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: books.sayahna.org/ml/pdf/yukth

അതിനു പിറകിലെ പരിശ്രമത്തിനെപ്പറ്റി: books.sayahna.org/ml/pdf/yb-pr

നല്ല ഒരു തീരുമാനം.
MGNREGA തൊഴിലുറപ്പ് എന്നതിനപ്പുറം പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള പദ്ധതിയാണു്.
PMGSY, PM ആവാസ് യോജന അടക്കം നിലവിലുള്ളാ പല പദ്ധതികളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനും, പ്രാദേശികതലത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മറ്റും കുറേയധികം ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന യോജനയാണു്.
വെറുതേ പറമ്പിലെ കരിയില നീക്കി അദ്ധ്വാനം പാഴാക്കുന്നതു്.
mathrubhumi.com/mobile/print-e

ഡിസ്ട്രോവാച്ചിലില്ലല്ലോ ല്ലേ!!
en.wikipedia.org/wiki/Red_Star

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!