Nguyên tắc: mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế duy nhất
Theo Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mã số thuế cá nhân (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.
Website: uydanh.vn/giai-quyet-truong-ho

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!