Prasanna Venkadesh is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Pinned toot

கணியம் கட்டுரை வாசித்து புதிதாய் இணைந்தவர்களுக்காக.

1. Local Timeline எனப்து நீங்கள் எந்த சர்வரில் கணக்கை வைத்துள்ளீர்களோ, அந்த சர்வரில் இருக்கும் நபர்களின் Public பதிவுகளை காணும் இடம்.
2. Federated Timeline என்பது அந்த சர்வர் வேறு எந்தெந்த சர்வகளோடெல்லாம் இணைந்த்துள்ளதோ அவைகளில் இருந்தும் வரும் Public பதிவுகளை காணும் இடம். அங்கே பெரும்பாலும் பிறமொழி பதிவுகளைக் காணலாம். தற்சமயம் அது பெரிதளவில் நமக்கு உதவியாக இருக்காது.
3. Home என்பது நீங்கள் யாரை Follow செய்கிறீர்களோ அவர்களிடமிருந்து வருவது.

Pinned toot

அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் அதே வேலையில், அவற்றை மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தும் போக்கும் முறையே நடைபெற்று வருவதும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

- p2pfoundation.net/

- shareable.net/

- commonstransition.org/

போன்ற சமகால செயல்பாடுகள் ஊக்கமளிக்கிறது. நம் நேரத்தை இவற்றை புரிந்துக் கொண்டு செயல்படுத்துவதிலும் செலுத்துவோம்.

@fsmk_org Hacktivist Camp starts tomorrow.
We have 75 participants, 5 camp co-ordinators , and about 10 speakers from FSMK, FSFTN and FSHM :)
Happening in BIT Mangalore. Yeee

I am looking for a digital to commision for three assets for the mastodon client @Tusky: A generic "elephant friend", an image for the error view (maybe a sad elephant?) and an image for the empty view (maybe a sleeping elephant?). Must look good on dark and light background and fit well with material design. Artist must be ok with the assets being published under an open source license. Vector assets preferred. Commission will of course be payed.
Pls boost!

சன் டிவிக்கும், சி-தமிழ் டிவிக்கும் உள்ள ஒற்றுமை இரண்டும் மூடநம்பிக்கையை ஊட்டி வளர்ப்பதில் ஒருவருக்கொருவர் சலைத்தவர்கள் அல்ல. நெடுந்தொடர் என்ற பெயரில் இவர்கள் ஒளிபரப்புவது அனைத்தும் மூடநம்பிக்கை நிறைந்தவை.

விஜய் டிவிக்கும், சி-தமிழ் டிவிக்கும் உள்ள ஒற்றுமை பொழுதுபோக்கு என்ற பெயரில் குழந்தைகளின் பருவங்களை ஒழித்தல் மற்றும் ஒருவித மேட்டுக்குடி கலாச்சாரத்தை திணித்தில்.

இன்றைய தமிழ்ச் சமூகத்தின் பெரும்கேடுகளில் ஒன்றாக இவற்றை நான் எண்ணுகிறேன்.

Enabling Better Blocker in Gnome Web

@gnome Web is an ethical, simple, elegant, and beautiful web browser. And, since I switched my main development machine to one running Gnome Shell, it is now my default browser.

To get Gnome Web to use Better’s blocking rules, all you need to do is to enter the following command in terminal:

gsettings set org.gnome.Epiphany adblock-filters "['better.fyi/blockerList.txt']"

ar.al/2018/07/16/enabling-bett

#trackers #adtech #gnome #betterblocker

Hello Booklovers! 📚

Do you know any sites that people can use to find their nearest independent bookshop?

I already have IndieBound.org which covers the USA, are there any similar sites for other countries?

#Books #Bookshops #Bookstores #DeleteAmazon #IndieBooks

Commit to making decisions, become biased for action.

Decisions are progress. Each one is a step forward. You can’t build on top of “I’ll decide later,” but you can build on top of “Done.”

You have the most information when you’re doing something, not before you’ve done it. Most important decisions are easily reversible anyway, if circumstances change, your decisions can change.

Don't get stuck waiting for the perfect answer. You’re as likely to make a great call today as you are tomorrow.

I built a head-mounted LiDAR array that lets you see the world like a dolphin through vibrations sent through you jaw.

Bonus: you look absolutely ridiculous wearing it.

@aggsol we published 420 language with creative commons license at FreeTamilEbooks.com

All covers are made of gimp or inscape.

Check the covers for ideas.

Ping me if you need any help.

please boost, financial need, immediate Show more

உயிர் இம்மாத இதழ்

FSFTN Chennai GLUG Tech Session - Android Alternatives and Introduction to LineageOS by Mugunthan (Tamil) peertube.mastodon.host/videos/

Sharing Cities: Activating the Urban Commons

Get the nice free ebook here
shareable.net/sharing-cities

I'm going to write a lot more about this in the coming days but the most important takeaway from my first few days of switching my main development machine to Linux (Pop!_OS 18.04)?

I. Do. Not. Miss. The. Mac. One. Bit.

Everything Just Works (tm), including my USB-C-only LG external monitor (which doesn't even work with Laura's older MacBook Pro), Magic Trackpad, etc. And there are things I actually enjoy more about the experience. Never thought I'd be writing this about Linux. Exciting times!

#Blender gets all their videos blocked worldwide by #YouTube. #Armory3D has their #Patreon page closed down and their backers refunded without any notice as to why. All the #FOSS projects hosted by #GitHub now have their hosting at the mercy of #Microsoft.

And this is just a few of the recent examples.

When is the #FOSS community going to learn that we need to create and run our own infrastructure as well as apps?

Support #decentralised #FOSS infrastructure! (eg #PeerTube, #tilt, #Gitea etc)

Any ideas how well the fediverse does with screen readers? What's the blind user experience like?

Feynman technique - a simple and powerful way to rapidly learn and retain new concepts.

1. Write down the name of concept you're trying to learn.

2. Explain it in plain English, as if you were teaching it to a new student.

3. Identify things you couldn't explain well, re-read the source material and research them. Try explaining again until these knowledge gaps are gone.

4. Simplify your explanation, get rid of technical terms and use simple analogies. ELI5.