Pinned toot

கணியம் கட்டுரை வாசித்து புதிதாய் இணைந்தவர்களுக்காக.

1. Local Timeline எனப்து நீங்கள் எந்த சர்வரில் கணக்கை வைத்துள்ளீர்களோ, அந்த சர்வரில் இருக்கும் நபர்களின் Public பதிவுகளை காணும் இடம்.
2. Federated Timeline என்பது அந்த சர்வர் வேறு எந்தெந்த சர்வகளோடெல்லாம் இணைந்த்துள்ளதோ அவைகளில் இருந்தும் வரும் Public பதிவுகளை காணும் இடம். அங்கே பெரும்பாலும் பிறமொழி பதிவுகளைக் காணலாம். தற்சமயம் அது பெரிதளவில் நமக்கு உதவியாக இருக்காது.
3. Home என்பது நீங்கள் யாரை Follow செய்கிறீர்களோ அவர்களிடமிருந்து வருவது.

Pinned toot

அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் அதே வேலையில், அவற்றை மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தும் போக்கும் முறையே நடைபெற்று வருவதும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

- p2pfoundation.net/

- shareable.net/

- commonstransition.org/

போன்ற சமகால செயல்பாடுகள் ஊக்கமளிக்கிறது. நம் நேரத்தை இவற்றை புரிந்துக் கொண்டு செயல்படுத்துவதிலும் செலுத்துவோம்.

had a Great day with free software foundation Tamilnadu @fsftn

Took part in celebration today organized by . Nearly 200 people (school & college students with general public) visited our stalls.

I have setup a stall to show-case self-hosting our services using single board computers. In my stall I installed @nextcloud and served it locally using a wireless router.

Thanks to @fsfe for sending us stickers and posters which we distributed to the general public and volunteers who have put up the stalls. Pics coming soon via

dot com asks: What was the most important moment in the history of ? - Many people probably no longer know that early versions of Linux where proprietary because the license prohibited commercial redistribution. Therefore, for me it was the most important moment when Linus Thorvalds released Linux as under the . Otherwise Linux wouldn't have had this enormous success. opensource.com/article/18/8/li

Linus' Daughter Signed the “Post-Meritocricy Manifesto”
postmeritocracy.org/

(submitted by JoshuaAshton)

that...

India's government is considering a proposal.

It has flaws. These flaws could harm India for generations.

But Eben Moglen and Mishi Choudhary want to fix it.

Read their latest:
huffingtonpost.in/2018/09/07/t

We are celebrating at on Sep. 23rd. I am planning to setup a stall to demonstrate self hosting with @yunohost

RT @Shareable@twitter.com
The Free Software Foundation Europe (@fsfe@twitter.com), a nonprofit behind the Public Money, Public Code project, advocates for making all publicly-financed software open source. shareable.net/ZfZ

"நான் யார்?"

இந்தியாவில் சாதியின் அடிப்படையில் ஒடுக்கப்படும் மக்களானாலும் சரி, மேற்கத்திய நாடுகளில் இனத்தால் புறக்கணித்து ஒடுக்கப்படும் மக்களானாலும் சரி. அவர்களினூடே இவ்வுலகத்தில் பயணிப்போம்.

youtube.com/watch?v=Uq-_4yAmjP

Nearly after a year, today I pushed myself back to football ground. covered 800 meters in jogging, did warm-up and warm down.

Our football team was playing as usual. Said Hi to everyone and came back. I will join the game slowly when I regain Stamina and become fit again.

the "rusty sunrise choir"

'a team focused on evolving Scuttlebutt beyond the working prototype era (in JavaScript) into a more mature project (in Rust)'

ssb.mikey.nz:8807/%25zv56AbEcR

he got his paws stuck in the carpet 10 minutes ago and has been lying in this position since lol

Shankara himself would counter this saying, "since Brahman is the essence of everything including the humans, it is Brahman again at play of both the cause and the event". Sounds recursive!

But then recursion itself needs a place in memory to reside. i.e if Brahman is intangible and immaterial, it cannot be tangible and material at the same time, but they claim to be so.

In programming recursion is a intangible logic, but a program needs a material hardware to reside and be functional.

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!