Pinned post
Pinned post

“Survival of the Fittest”, it is often said to justify the animmosity of capitalism and to keep the working class masses to fight or compete against each other. They call it Social Darwinism.

“Who are the fittest: those who are continually at war with each other, or those who support each other?” asks Kropotkin in his work “Mutual Aid: A Factor of Evolution”

Pinned post

கணியம் கட்டுரை வாசித்து புதிதாய் இணைந்தவர்களுக்காக.

1. Local Timeline எனப்து நீங்கள் எந்த சர்வரில் கணக்கை வைத்துள்ளீர்களோ, அந்த சர்வரில் இருக்கும் நபர்களின் Public பதிவுகளை காணும் இடம்.
2. Federated Timeline என்பது அந்த சர்வர் வேறு எந்தெந்த சர்வகளோடெல்லாம் இணைந்த்துள்ளதோ அவைகளில் இருந்தும் வரும் Public பதிவுகளை காணும் இடம். அங்கே பெரும்பாலும் பிறமொழி பதிவுகளைக் காணலாம். தற்சமயம் அது பெரிதளவில் நமக்கு உதவியாக இருக்காது.
3. Home என்பது நீங்கள் யாரை Follow செய்கிறீர்களோ அவர்களிடமிருந்து வருவது.

Pinned post

அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் அதே வேலையில், அவற்றை மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தும் போக்கும் முறையே நடைபெற்று வருவதும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

- p2pfoundation.net/

- shareable.net/

- commonstransition.org/

போன்ற சமகால செயல்பாடுகள் ஊக்கமளிக்கிறது. நம் நேரத்தை இவற்றை புரிந்துக் கொண்டு செயல்படுத்துவதிலும் செலுத்துவோம்.

PeerTube v3: it’s a live, a liiiiive !

🎉🎉🎉 PeerTube v3 is out today!!! 🎉🎉🎉

On the blog :
➡️ The stages of development
➡️ Peer to peer live streaming
➡️ A behind-the-scenes short film
➡️ What we imagine for the future!

framablog.org/2021/01/06/peert

Illus CC-By @davidrevoy

"It’s strange, isn’t it? The ideology of capitalism is that it is a system that generates immense abundance (so much stuff!). But in reality it is a system that relies on the constant production of scarcity.

This conundrum was first noticed back in 1804, and became known as the Lauderdale Paradox. Lauderdale pointed out that the only way to increase “private riches” (basically, GDP) was to reduce what he called “public wealth”, or the commons. To enclose things that were once free so that people have to pay in order to access them. To illustrate, he noted that colonialists would often even burn down trees that produced nuts and fruits so that local inhabitants wouldn’t be able to live off of the natural abundance of the earth, but would be forced to work for wages in order to feed themselves. "

Degrowth: A Call for Radical Abundance

jasonhickel.org/blog/2018/10/2

Thank you @prashere for sharing what you have read so far from the #ZeroMQ guide ( zguide.zeromq.org/page:all ). It is quite exciting to think about this #decentralized and #distributed #communication #system.

#P2P

@prashere

Microsoft has released their new Terminal application to GitHub, marketing it as another demonstration of their commitment to "open source". While the project is MIT licensed, did you know it is inextricably linked and dependent upon numerous proprietary SDK tools, headers, and the Visual C++ ATL.

Do not be fooled, see through the mirage of feigned support to undermine and sabotage the original ethics of the free software movement!

gnu.org/philosophy/open-source

In Android 2.3 Gingerbread, the OS and most of the apps were open-source.

In the new Android 9 Pie Go, every app is a proprietary Google app. The only surveillance "opt out" mechanism I can see right now with this phone is smashing it with a hammer.

This OS is most prevalent in the sub $100 smartphone category.

Tech companies are selling digital privacy as a premium product to the rich. Others have to accept surveillance as the price to pay for digital services. This new normal is dystopian.

Anti-Indian - Therukural 

"Anti-Indian", a #Tamil rap song from the streets of Tamilnadu. English subs for lyrics available. #Aadhar #Demonetization

https://www.youtube.com/watch?v=ldVe-28DVsQ

Thalaivaa - The Casteless Collective 

"Thalaivaa" is a new #Tamil track from "The Casteless Collective" music band. It was released as a tribute to Dr. B.R.Ambedkar for his relentless fight against caste in #India

https://www.youtube.com/watch?v=xPSKWOBWc2E
Exported the list of people I follow from my account at mastodon.social and imported it here at a instance that we self-host at #FSHM and I already started to see people follow me back here as well.

Happy :-)

Wearing a "There is NO CLOUD, just other people's computers" t-shirt to an AWS certification exam.

"Tech for Democracy" .
Over the years several revolutions came up. And now is the time to fight for our data protection. It's high time we have strict laws implemented in the context of Electoral campaign.
.
Democracy is everyone's birth right. No political parties should be profiling us on age, gender, caste, religion, places, region, language, friends, filter bubbles, choices of life and many more ways just to win the elections. .
Google-Amazon-Facebook-Apple-Microsoft
.
These tech gaints are not new to any of us. But its high time we realize they have been violating our fundamental rights. .
Sadest part is they know more about us than our partners, family, relatives and friends. And they are now in a position to influence us to vote to people whom they us to vote. .
Let's us stand together and raise our voice against all these. .
This pic is our team(partial) who put together this event. We had support from many organizations signing our demands which we gave to Election Commission of India. .

Cheers to everyone💐 EC agreed to improve the laws and seeked help for improvements. . "Long live Revolution"
.
#Tech4Democracy #fundamentalrights #together #fight #coorporates #democracy #swecha #fsmi #freesoftware
IMG_20190325_172635_728.jpg
Watching some of the LibrePlanet video stream and thinking how Free Software has changed over the years. A decade or more ago it was more about copyright battles, license terms, DRM and the long and sometimes dirty fight with Microsoft and patent trolls. The problems now are more about post-Microsoft tech monopolies abusing their powers and the difficult problem of connecting up with other groups who are also suffering from the effects of a malignant tech-augmented capitalism.

In some regards the battles of past decades were a sideshow and now is the time that Free Software is really coming to the forefront as one of the few things which can prevent the few remaining liberties from being extinguished.
Today's Free Software landscape is less about lawyering and slugging it out in the courts and more about connecting with other commons-related movements.
Show thread

Nishant Sharma will be speaking at the LibrePlanet conference today around 8:20 pm IST about "Building network equipment and a business with free software and liberated hardware".

Watch live: libreplanet.org/2019/live/

More at: libreplanet.org/2019/program/#

Just released a new version of #ForkAwesome 1.1.6.

Notable changes are adding a spell-check, #pleroma, #f-droid, #python or #archlinux icons.

We also have our own domain name for more independence and coolness ;) forkaweso.me

Spread the word!

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!